Hosting Controller از طریق Park Domain نحوه افزودن


نحوه افزودن Park Domain از طریق Hosting Controller
1) ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق https://domain name:8787 توسط نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارید، به کنترل پنل اکانت وارد شوید.

2) از طریق منو سمت چپ Domains و سپس دامنه اصلی اکانت را انتخاب نمایید.

3) به مسیر زیر مراجعه نمایید:

Propertise -> Domain Properties -> Host Headers -> Add Host Header

4) در اینجا نسبت به افزودن دامنه، با وارد نمودن www در قسمت ابتدایی اقدام نمایید.

 
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

Hosting Controller از طریق Sub Domain نحوه افزودن

نحوه افزودن Sub Domain از طریق Hosting Controller 1)ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق...